Hur funkar egentligen radonmätningar och radonbesiktningar?

Hälsofaror kopplat till radon

 

Så sent som in på 1900-talets mitt började man begripa sig på de verkliga hälsofarorna kring att leva tätt inpå höga halter av radon. Idag känner de flesta till att radon kan vara skadligt för hälsan – men i vilken utsträckning? Och hur vet man att man lever i en närmiljö drabbad av förhöjda radonhalter? Inte helt lätt att veta, men hjälp finns att få! Genom radonmätningar och radonbesiktningar kan du enkelt och relativt snabbt få reda på om du ligger i riskzonen för att få hälsoproblem i och med höjda radonhalter runt omkring dig. Sedan upptäckten av sambandet mellan radon och hälsoproblem i Sverige har arbetet med radon blivit betydligt bättre och idag finns det många företag och produkter på marknaden som hjälper dig till ett mer radonfritt liv.

Restriktioner gällande radonhalter

I och med att radon är så starkt förknippat med hälsofara finns det givetvis restriktioner kring vilka värden som man ska förhålla sig till i hemmet och på arbetsplatsen. Det är viktigt att följa dessa restriktioner eftersom att  det kan få en direkt negativ påverkan på hälsan om dessa kringgås.
Det finns olika restriktioner för radon i vatten och radon i luften samt olika restriktioner för hem och bostad. Efter radonmätningarna får luften i en bostad endast uppnå 200 Bq per kubikmeter och vatten 1000 Bq per liter. När det gäller radon på arbetsplatsen gäller samma restriktioner för vattnet, medans luften efter en radonmätning som max får nå 400 Bq per kubikmeter. Detta har att göra med att man inte vistas lika mycket på sin arbetsplats som i hemmet.

Hur funkar radonmätningar och radonbesiktningar?

Att på rak arm veta om man lever tätt inpå höga halter av radon kan verka som en ren omöjlighet. Kanske har du ingen aning eller så har du hört av grannar eller tidigare bosatta att det finns en viss förhöjd halt av radon i ditt närliggande område. Oavsett om du inte har en susning eller om du har ett litet hum så är det hög tid för dig att göra en radonmätning och radonbesiktning! Du kommer hur som helst, oavsett resultat, inte förlora någonting på det! Se det snarare som en investering för din hälsa och ditt välbefinnande.

Det enklaste sättet att komma igång är att ta kontakt med en firma som sysslar med radonmätning och radonbesiktning. Det krävs expertis och kunskap när det kommer till arbete med radon och genom att anlita ett professionellt företag kan du försäkra dig om att jobbet utförs korrekt.

Hur man går tillväga vid en radonbesiktning beror lite på om det är luften eller vattnet som ska genomgå en radonmätning. I vissa fall kontrollerar man även båda eftersom att det ena absolut inte utesluter det andra. Är det inandningsluften som ska mätas placerar företaget du anlitat ut små mätinstrument runt om i din bostad. Därefter ska dessa ligga stilla och på en och samma plats i minst tre månaders tid för att fånga upp eventuella radonhalter. Efter dessa tre månader skickar du radonmätarna vidare för analys. Om du ska utföra en radonmätning av dricksvatten så använder man sig av en speciell vattenflaska som är helt tät. Denna fyller man med färskt kranvatten, förseglar och skickar även den vidare på analys. Därefter tittar ett laboratorium på dina radonmätningar och avgör om du har en förhöjd halt av radon eller ej.

Åtgärder vid förhöjda halter

Så snart du fått tillbaka dina prover från radonmätningen, och om dessa visar på förhöjda halter av radon, måste du välja hur du vill gå vidare med problemet. Om du lever med förhöjda halter av radon är det givetvis rekommenderat att du tar till de metoder som finns för att minska på halterna. Det är dock ett individuellt val som görs och det är helt och hållet du som på egen hand styr om åtgärder ska vidtas.
Skulle ingenting göras för att minska på halterna så kan detta medföra hälsorisker för dig och alla boende eller anställda om det rör en arbetsplats.

Det finns olika metoder att tillämpa beroende inom vilket område du är som mest drabbad av radon:

Dricksvatten – Om en radonmätning i Stockholm visat att du har förhöjda halter av radon i dricksvattnet finns det främst två olika metoder som är populära att använda sig utav. En av metoderna är att du genom en slags installation luftar bort radonet innan vattnet når kranen. Denna teknik är absolut mest prisvärd och effektiv. Det går även att använda sig av aktiv kol för att rena vattnet, också denna metod är mycket prisvärd och simpel att tillämpa. Dock är de olika metoderna olika effektiva och därför kan det vara en god idé att rådfråga både med det företag du har anlitat vid radonmätningen och radonbesiktningen och med kommunen du bor i. På så vis kan du garantera dig om att du väljer en metod som är tillräcklig för att minimera radonet i din bostad.

Luften – Gäller det förhöjda halter av radon i inandningsluften finns det också flera olika metoder att tillämpa för att minska halterna av radon. Det går exempelvis att ventilera ut radon via krypgrunden som finns. Det kan även vara så att radon tar sig in i bostaden och därmed i din inandningsluft via spickor, läckage och felkonstruktioner i byggnaden. Därför kan det vara klokt att se över samtliga punkter i din bostad. Finns det sprickor, läckage eller dylikt så bör du genast åtgärda dessa genom att täta till. Det finns massor av företag som hjälper dig med detta och det finns även material och verktyg för att lösa detta på egen hand om man är lite mer händig av sig. Att åtgärda ett radonproblem behöver alltså varken vara svårt eller behöva bli en kostnadsfråga!

(Har du förhöjda halter av radon bör du besöka Radonsaneringstockholm.nu)


Min granne har upptäckt radon – är även jag drabbad då?

Som nyinflyttad vill man kanske inte direkt få höra att det finns en förhöjd halt av radon i området. Men det kan också vara positivt att redan tidigt få nys om att halterna är förhöjda just där du bosatt dig.
På så vis kan du snabbt åtgärda problemet och därmed minska risken för att bli sjuk som en följd av höga radonhalter! Att en granne har förhöjda radonhalter behöver inte direkt betyda att även du har det. Men du ska däremot se det som en direkt indikation på att du bör göra en radonmätning och radonbesiktning snarast!

Du kan även redan innan du flyttar in i ett nytt område höra dig för om någon utfört en radonmätning och radonbesiktning på sistone. På så vis får du en bild av vilken typ av mark och jord som din blivande bostad är bygg på och därefter kan du fatta beslutet kring huruvida en radonmätning och radonbesiktningar behöver göras. Alltså – att den granne har förhöjda halter av radon behöver inte betyda att du också har det, men det är ett tydligt tecken på att risken finns och du bör göra en radonmätning för säkerhets skull så fort som möjligt.

Radon kostar oss liv

Varje år mister cirka 500 personer i Sverige livet i lungcancer. Lungcancer förknippar många med rökning men faktum är att en rad fall går att spåra till förhöjda radonhalter i den sjukes närliggande miljöer. I dagsläget räknar man med att det är drygt 300 000 personer i Sverige som lever med förhöjda halter av radon i hemmet eller på arbetsplatsen. En siffra som är alldeles för hög sett till hur mycket information det finns kring radonmätning och radonbesiktning, hur lättillgängliga dessa tjänster är samt en generell förståelse hos folk kring vilken hälsofara radon kan leda till. Se till att du inte är en av dessa 300 000 som lever med för höga radonhalter – helt i onödan! Gör en radonbesiktning redan idag. Det kan faktiskt rädda liv.

Läs mer om radonmätningar i Stockholm!

Samt radonbesiktningar i Stockholm!